Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania jest wyrażenie pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane.

Celem przeglądu jest wyrażenie stanowiska o tym, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Biegły rewident musi uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie nie zawiera istotnych nieprawidłowości.