Usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdań

Usługi atestacyjne to usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi.

Świadczymy następujące usługi:

  • badanie planu połączenia spółek,
  • badanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  • stwierdzenia na temat skuteczności kontroli wewnętrznej,
  • badanie efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej,
  • badanie wartości godziwej wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek,
  • weryfikacje poprawności wyceny majątku, wartości całych spółek sporządzone przez niezależnych konsultantów.